Publication

2024
GPT VoiceTasker: LLM-Powered Virtual Assistant for SmartphoneWeb Development Success

Minh Duc Vu, Han Wang, Zhuang Li, Jieshan Chen, Shengdong Zhao, Zhenchang Xing, Chunyang Chen

2023
Heads-Up Computing Moving Beyond the Device-Centered Paradigm

Shengdong Zhao, Felicia Tan, Katherine Fennedy

2023
GlassMessaging: Towards Ubiquitous Messaging Using OHMDs

Nuwan Janaka, Jie Gao, Lin Zhu, Shengdong Zhao, Lan Lyu, Peisen Xu, Maximilian Nabokow, Silang Wang, Yanch Ong

Ashwin Ram, Han Xiao, Shengdong Zhao, Chi-Wing Fu

2023
BackTracer: Improving ray-casting 3D target acquisition by backtracking the interaction history.

Kaiqi ChenHuagen Wan, Shengdong Zhao, Xutao Liu

2023
Balancing Accuracy and Speed in Gaze-Touch Grid Menu Selection in AR via Mapping Sub-Menus to a Hand-Held Device

Yang TianYulin Zheng, Shengdong Zhao, Xiaojuan MaYunhai Wang

2023
Mindful Moments: Exploring On-the-go Mindfulness Practice On Smart-glasses.

Felicia Fang-Yi TanAshwin RamChloe Haigh, Shengdong Zhao

CHI 2023
NotiFade: Minimizing OHMD Notification Distractions Using Fading.

Nuwan Janaka, Shengdong Zhao, Samantha W. T. Chan

CHI 2023
Can Icons Outperform Text? Understanding the Role of Pictograms in OHMD Notifications. 

Nuwan Nanayakkarawasam Peru Kandage Janaka, Shengdong Zhao, Shardul Sapkota

CHI 2023
Not All Spacings are Created Equal: The Effect of Text Spacings in On-the-go Reading Using Optical See-Through Head-Mounted Displays.

Chen ZhouKatherine FennedyFelicia Fang-Yi Tan, Shengdong Zhao, Yurui Shao

CHI 2023
ParaGlassMenu: Towards Social-Friendly Subtle Interactions in Conversations

Runze CaiNuwan Nanayakkarawasam Peru Kandage Janaka, Shengdong Zhao, Minghui Sun

INTERACT 2023
AdaptReview: Towards Effective Video Review Using Text Summaries and Concept Maps.

Shan ZhangYang ChenNuwan JanakaChloe Haigh, Shengdong Zhao, Wei Tsang Ooi

2023
Supporting Artefact Awareness in Partially-Replicated Workspaces.

Emran PohAnthony TangJeannie Su Ann Lee, Shengdong Zhao:

2023
Impact of Human-AI Interaction on User Trust and Reliance in AI-Assisted Qualitative Coding. 

Jie GaoJunming CaoShunYi YeoKenny Tsu Wei ChooZheng ZhangToby Jia-Jun Li, Shengdong Zhao, Simon Tangi Perrault

2023
GestureGPT: Zero-shot Interactive Gesture Understanding and Grounding with Large Language Model Agents.

JXin ZengXiaoyu WangTengxiang ZhangChun Yu, Shengdong Zhao, Yiqiang Chen

ACM 2022
SSpoon: A Shape-changing Spoon That Optimizes Bite Size for Eating Rate Regulation. 

Yang ChenKatherine FennedyAnna Fogel, Shengdong Zhao, Chao ZhangLijuan LiuChing Chiuan Yen

CHI 2022
Does Dynamically Drawn Text Improve Learning? Investigating the Effect of Text Presentation Styles in Video Learning

YAshwin Ram, Shengdong Zhao

2022
Visual Behaviors and Mobile Information Acquisition

Nuwan JanakaXinke WuShan Zhang, Shengdong Zhao, Petr Slovák

Scroll to Top